Предметни наставници у посети код четвртака...

Роман „Бела Грива“ на часу српског језика

Наставница српског језика Биљана Кнежевић 26. и 27. фебруара 2020. у одељењима 4/3 и 4/4 одржала је часове обраде обавезне домаће лектире „ Бела Грива“ (аутор Рене Гијо).

Овакав вид сарадње учитеља и наставника предметне наставе има за циљ да ученицима олакша прелазак са разредне на предметну наставу, да ученици упознају рад других наставника и лакше преброде неизвесност и страх карактеристичну за овај прелазак.

Часовима су присуствовали Д. Радека, С. Милентијевић, Љ. Опачић, Н. Јовановић, И. Богдановић, Д. Павловић, педагог Л. Влајковић и директорка К. Стјепановић. Након одржаних часова извршена је евалуација. Ученици су ове часове оценили као веома успешне.

Циклус обраде и провере романа „Бела Грива“ одвијао се у три часа: на првом часу ученици су се упознали са радњом романа и направили „Воз Беле Гриве“, на другом анализирали главне јунаке и направили паное (силуете јунака са уписаним особинама), а на трећем часу извршена је провера – тест читалачке вештине, на коме су ученици користили продукте са часова и сам роман.

Извршена је корелација са часом Ликовне културе на коме су ученици, примењујући технику НТЦ учења, цртали оно што су написали као тезу у току препричавања. На крају ове активности, ученици имају увид у радњу романа у облику стрипа.

Ученици су радили у пару, групно и индивидуално, заступљене су проблемска, истраживачка, индивидуална метода, метода диференцирања наставе уз технике истраживања. Ученици су унапређивали своје компетенције за учење и сарању.

За сваки од часова обраде добили су припремни домаћи задатак, који им је омогућио активно учешће у раду на часу. Тест је осмишљен тако да, пратећи развој радње у роману, тестира савладаност одређених стандарда из области писање и читање и разумевање текста за крај првог циклуса школовања. За време обраде лектире учитељице су пратиле савладаност стандарда везаних за област књижевност и читање и разумевање текста. На крају овог блока часова ученици ће добити сумативну оцену.