Одговоран за своју планету 2 – Израда Еколошког бонтона

У последњој недељи априла ученици петог разреда учествовали су у пројектној настави «Одговоран за своју планету» и на часовима руског језика. Ученици су се определили за израду Еколошког бонтона у папирној форми. Координаторка часова је Слободанка Марковић, наставница руског језика.

Резултати рада могу се видети у видеу школском јутјуб каналу

У уводном делу кратко је поразговарано о примерима правилног и неправилног односа према средини која нас окружује и према природи уопште. Ученицима је најпре објашњено шта је циљ пројекта и који су неопходни и важни кораци у његовој реализацији. Све је ишло веома лако јер су ученици већ радили на овом пројекту на другим часовима. У заједничкој дискусији, заснованој на досадашњем искуству у раду на овом пројекту на другим часовима - и тако стеченој међупредметној компетенцији, одређени су задаци Пројекта:

- Израда Еколошког бонтона у папирној форми (упознавање теме - активирање раније стечених и стицање нових знања; проналажење примера одговорног и неодговорног понашања у односу на природу и околину; подела на групе (3-5 ученика) према критеријуму пријатељства - у циљу бољег функционисања; истраживачки рад на дату тему - појединаца (на почетку) и група и представљање сазнања до којих се дошло; осмишљавање фаза у изради Еколошког бонтона, прављење нацрта и бележака; подела задужења; издвајање ситуација/примера одговорног и неодговорног понашања према природи, који би били представљени у Еколошком бонтону; савладавање речи и израза на руском језику (изговор и писање); припрема илустративног материјала за издвојене ситуације /примере) и избор материјала за рад.

Ученици су приступали одговорно и са задовољством свим фазама рада, најпре - истраживању теме на интернету. Износили су и размењивали своје идеје, користили интернет, лаптоп и пројектор, али и телефоне - радили су вредно на задатку проналажења речи и израза којима се исказује правилно и неправилно понашање у природи и средини која нас окружује, а затим их савладавали уз помоћ наставнице - учили правилан изговор и писање.

Сви задаци су успешно обављени, а као резултат рада представљен је Еколошки бонтон сваке групе.

Ученици су на креативан начин приказали су позитивне и негативне примере човековог односа према животној средини. Остварени су зацртани циљеви пројектне наставе:

 • Упознавање ученика са руским речима и изразима који се тичу правилног и неправилног односа човека према природи и очувању животне средине (компетенција за учење, дигитална компетенција);
 • Истраживачки рад ученика (компетенција за учење, дигитална компетенција);
 • Јачање ученичких компетенција за рад у групама - тимски рад, подела послова, лична одговорност за рад групе као целине (међупредметне компетенције - сарадња, комуникација, естетичка компетенција, решавање проблема, рад са подацима и информацијама);
 • Јачање свести о загађењу животне средине и улози сваког појединца у његовом спречавању (међупредметна компетенције -одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини);
 • Израда финалног производа - Еколошког бонтона на руском језику (предузимљивост, естетичка компетенција);
 • Презентација финалног производа - Еколошког бонтона (међупредметна компетенције - предузимљивост, естетичка компетенција).

На крају, по завршетку пројекта, можемо констатовати да ученици:

 • увиђају важност очувања животне средине;
 • увиђају значај одговорног понашања сваког појединца према природи;
 • прихватају властиту одговорност за очување животне средине;
 • разликују одговорно од неодговорног понашања према природи;
 • у стању су да препознају основне речи и изразе везане за правилно и неправилно понашање у природи и очување животне средине;
 • повезују знања и искуства стечена у раду на пројекту на часовима других предмета;
 • повезују властита знања и искуства на ову тему - раније стечена;
 • имају бољу међусобну комуникацију и тимски рад је успешнији;
 • уочавају значај тимског рада и поделе послова према интересовању и способностима;
 • именују радње и ситуације на руском језику на основу илустрације;
 • знају како се користи речник;
 • владају основном техником превођења;
 • израдили су Еколошки бонтон.

Тимски рад је позитивно деловао на ученике, деловао је на учвршћење њихових односа и уједињење око заједничког задатка. Ученици су подигли свест о важној улози сваког појединца у очувању наше Планете.