Menu

Ученички парламент

Чланови Ученичког парламента у школској 2023/2024. години

5/1 5/2 5/3 5/4 6/1 6/2 6/3 6/4
Страхиња Вулетић Димитрије Димитријевић Миона Томовић Магдалена Вујовић Андреј Алексендрић Весна Петровић Мила Ђорђевић Душан Митић
Ема Вуковић Атина Теодорић Теодора Василић Теодора Јовановић Ана Стевановић Маша Костић Стефан Рогић Стефан Костић

7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4
Петра Митровић Анђелија Ђурић Лука Ђорђевић Лена Симић Андријана Бабић Ђурђија Марић Василије Новаковић Ема Мачар
Сара Чаировић Андреј Самарџић Ленка Новаковић Сташа Чолић Јана Вуковић Петар Добросављевић Вељко Зечевић Анастасија Досковић

Млађи разреди

4/1 4/2 4/3 4/4
Нина Бубања Хелена Кесић Анастасија Милутиновић Емилија Крстић
Петра Недељковић Огњен Стаменковић Михаило Младеновић Петра Марковић


Правилник о раду Ученичког парламентаГодишњи план рада за школску 2023/2024. годину


Годишњи план рада за школску 2022/2023. годинуУченички парламент – први корак ка демократији

 1. Шта је УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ? Правни оквир. Значај и улога
 2. Кораци у оснивању УП (Упознавање са значајем и улогом, избори представника, формирање УП на оснивачкој седници)
 3. Функционисање УП (Одржавање седница и састанака радних група, тимски рад, комуникација, планирање активности, јавно заступање)

1. УП је репрезентативно тело унутар школа, које оснивају, бирају и чине сами ученици. УП је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања свих ученика у школи, као и учешћа ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. УП гарантује слободе ученика. Члан 105 Закона о основама система образовања и васпитања предвиђа постојање УП. Путем УП млади се оспособљавају да решавају проблеме у локалној заједници и тако стичу знања и вештине које ће моћи да примењују у животу као активни, одговорни и самосвесни грађани спремни да реагују и мењају своје окружење. УП подстиче ученичке акције, иницира сарадњу ученика са локалном самоуправом, невладиним организацијама, локалним привредницима, као и ученицима и парламентима школа других општина.

УП је важан јер

 1. Ученици треба да учествују у одлучивању јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности;
 2. Ученици стичу искуство тимског рада;
 3. Уче оразличитостима и недискриминацији;
 4. Јасна и благовремена информисаност свих ученика;
 5. Ученици имају могућности да утичу на доношење одлука битних за све ученике;
 6. Побољшава се квалитет сарадње између ученика и наставника;
 7. Веће је задовољство животом и радом у школи;
 8. Омогућава бољу комуникацију и размену идеја свих учесника образовног процеса;

Задаци УП

 1. Школски парламент не може да оствари своје задатке уколико сви актери унутар школе нису свесни важности његовог постојања. Први корак у оснивању УП јесте упознавање најширег круга људи у школи са свим подацима који су важни за Парламент и његову улогу у заштити и унапређењу права ученика. Први проблем у функционисању УП јесте неинформисаност и ученика и наставника. Неопходно је да информације о УП буду доступне свима и зато ћемо се редовно оглашавати унутар школе путем разгласа и огласне табле, као и кампањама парламентараца. Потребноје да буду информисани и чланови Школског одбора, Савета родитеља и родитељи и зато ћемо присуствовати седницама на којима се расправља о питањима која су за нас битна. Од највећег значаја су и састанци са директором и наставницима јер од њих очекујемо највећу подршку. успоставићемо сарадњу и са локалном и широм заједницом у циљу унапређења рада нашег УП.
 2. УП ће подстицати развој демократских односа и демократских процедура у школи и демократске културе уопште;
 3. УП ће развијати критички однос према појавама у школи и шире;
 4. УП ће усмеравати ученике ка правим друштвеним вредностима;
 5. УП ће развијати културу дијалога, толеранције и истинске солидарности;
 6. УП ће развијати свест ученика о правима и одговорностима;
 7. УП ће развијати сарадњу и партнерски однос са директором, Наставничким већем, Школским одбором и Саветом родитеља;
 8. УП ће активно учествовати у васпитно-образовним активностима школе (самовредновање рада школе, изјашњавање о најважнијим питањима везаним за програм рада школе, унапређење рада наставних и ваннаставних активности, школских секција, клубова и др.);
 9. УП ће покретати и реализовати сопствене акције у области науке, културе, спорта и других активности које доприносе модернизацији и демократизацији рада школе;
 10. УП ће организовати акције чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција УП;
 11. УП ће организовати добротворне и хуманитарне акције;
 12. УП ће успоставити сарадњу са локалном заједницом, разним организацијама, инстутуцијама и установама у циљу унапређења рада УП;

2. Потребно је да сви ученици буду информисани о оснивању УП, шта је циљ УП и који су му задаци. Затим свако одељење треба да, на демократски начин – тајним гласањем, изабере свог представника/своје представнике. Сваки ученик има право да буде изабран. Значајно је приликом кандидовања утврдити меродавне критеријуме за избор потенцијалних кандидата - парламентараца: активизам потенцијалних кандидата, доказана одговорност, поседовање знања и вештина заступања интереса ученика, његов углед међу ученицима и професорима, - организационе и комуникационе сособности, самопоуздање, сналажљивост, креативност и инвентивност, радозналост, вредноћа, самодисциплинованост, упорност и систематичност, припадају типу „вође“.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ ПРИЛАЗИ ОСНИВАЊУ ШКОЛСКОГ ПАРЛАМЕНТА ОДРЕЂУЈЕ ЊЕГОВО БУДУЋЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ!

Свака седница УП има свој дневни ред. На првој, оснивачкој седници УП бира председника (првог међу једнакима, који мора имати највећи ауторитет јер заступа ученике пред директором, Наставничком већем, Школским одбором и Саветом родитеља), записничара, сазивара и формира радне групе за спорт, забаву, едукацију, унапређење рада школе, сарадњу са локалном заједницом, разним организацијама и институцијама и спровођење хуманитарних акција (укупно пет радних група). На првој седници треба усвојити оквирни акциони план за текућу школску годину.

Потребно је да седница буде добро организована – припремљена и вођена да би парламент био форум за изношење и расправу одређених предлога и решења, а не арена за неаргументоване наступе.

За све активности парламента постоји евиденција у писаној форми – записник са седница, извештај о реализацији и слично.

3. Способност комуникације је вештина на коју парламентарци треба да обрате нарочиту пажњу како не би дошло до сукоба међу њима. Успешна комуникација је заснована на следећим елементима активног слушања:

 • стављање нагласка на слушање саговорника, а тек потом свог говора,
 • разумевање потреба и осећања саговорника,
 • не прекидати говор саговорника, не гледати на сат, не користити невербалне видове комуникације којима се саговорнику сугерише да се не слуша,
 • објаснити саговорнику како је оно што је рекао утицало на нас, а не директно га квалификовати и нападати.

За сваку акцију мора се израдити План за спровођење активности који ће садржати: време и простор, ко су лица која изводе активности, њихова улога и мотивисаност, ко ће имати користи од акције, фазе реализације и временски оквир, ресурси потребни за активност (људски и материјални), који се резултати очекују по окончању, процену успешности реализације у току и по завршетку саме реализације (евалуација и мониторинг). Јавно заступање је међу најважнијим вештинама којом парламентарци морају овладати како би ојачали свој положај и улогу у школи и локалној заједници. ЈАВНО ЗАСТУПАЊЕ ЈЕ НИЗ АКЦИЈА КОЈИМА СЕ ВРШИ УТИЦАЈ НА ЉУДЕ КОЈИ ДОНОСЕ ОДЛУКЕ У ОДРЕЂЕНОЈ СРЕДИНИ, А РАДИ ОСТВАРИВАЊАЦИЉЕВА И ИНТЕРЕСА КОЈИ СЕ ЗАСТУПАЈУ. УП УТИЧЕ НА ПРОФЕСОРЕ И ОРГАНЕ ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАКО БИ УЧЕНИЦИ ОСТВАРИЛИ СВОЈА ПРАВА И РЕШИЛИ ПРОБЛЕМЕ КОЈИ ИХ ТИШТЕ. Ученици пре јавног заступања морају идентификовати проблеме у школи и локалној (па и широј) заједници, затим поделити дужности и одговорности, одредити циљне групе – људе којима се треба обратити.

Детаљније о Ученичком парламенту видети у публикацији
"Развој и ангажман младих у локалној заједници: Ученички Парламент - први корак ка демократији"