Тим за инклузивно образовање

Шта је инклузија

Инклузија значи смањивање свих препрека у образовању за све ученике.

У образовном систему, под инклузијом се подразумева препознавање и признавање разлика између деце и њихово коришћење као ресурса у циљу давања подршке детету.

Деца којима је потребна додатна подршка у образовању могу бити деца која имају развојне сметње, деца са инвалидитетом, деца из маргинализованих/социјално осетљивих група, деца која имају проблеме у понашању, даровита деца, деца мигранти и др.


Основна начела

Основна начела на којима се темељи инклузивно образовање су:

 • Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање.
 • Некој деци, из различитих разлога, потребна је додатна помоћ у образовању.
 • Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи.

Додатна подршка

Додатна подршка у образовању се остварује на различите начине:

 • Израдом индивидуалних образовних планова (план индивидуализације и ИОП1 подразумевају прилагођавање начина и услова рада, ИОП2 подразумева смањење и измену садржаја а ИОП3 његово обогаћивање и проширивање)
 • Радом са стручњацима у циљу превазилажења тешкоћа и развоја потенцијала
 • Сарадњом са различитим установама и организацијама приликом остваривања најбољег интереса детета (Интерресорна комисија, организација "Дечје срце:, ОШ "Бошко Буха", релевантним установама из области здравствене и социјалне заштите)

Важан аспект квалитетног инклузивног образовања је и сарадња са родитељима. Родитељи су равноправни чланови тимова за додатну подршку ученицима и својим ангажовањем и залагањем доприносе квалитетнијем напредовању свог детета у школској средини.


Чланови Тима за инклузивно образовање у школској 2022/2023. години

Координатор Чланови Члан Савета родитеља
Бранка Митровић Јосиповић Марија Тодоровић
Лидија Влајковић
Горана Вукић
Гордана Поповић
Милена Митић, представник 8/1
Одељенске старешине ученика који похађају наставу по ИОП-у
Педагог, помоћнок директора и директор су такође укључени у рад Тима за инклузивно образовање као сарадници.

АктуелностиПлан Тима за инклузивно образовање за шкослку 2022/2023. годину

Како препознати и подржати даровито дете?


Сазнај више →


Савет дефектолога


Значај кратких прича


Сазнај више →

За родитеље

 • • Основне информације за родитеље →
 • • Приручник за родитеље →
 • • Водич за родитеље →

За наставнике

 • • Нови правилник ИОП →
 • • Обрасци ИОП →
 • • Образовање даровитих →
 • • Особине даровитих по предметима →
 • • Приручник за планирање и писање ИОП →
 • • Упутства за педагошки профил →
 • • Врсте подршки у образовању →

Инклузија

  • Индивидуализовани, одмерени, не захтевају више од једног сата за рад.
  • Kратке, јасне прецизне инструкције (мали кораци).
  • Честе повратне информације и додатна упутства.
  • Чешћи, са више помоћи.
  • Обезбеди време и место да се заврши домаћи или школски задатак.
  • Ако је неопходно, смањи очекивања од домаћег задатка.
  • Обезбеди помоћ другова (враћање на задатак и подсећање).
  • Буди стрпљив.
  • Буди конкретан - избегавај нејасне и неодређене речи и реченице као што су: касније, можда, зашто си то урадио?
  • Избегавај фразе, двострука значења (двосмисленост) и сарказам.
  • Рашчлани захтев на мање кораке (ако је то неопходно за разумевање).
  • Гледај и слушај пажљиво и уважавај одговоре.
  • Одговори позитивно на покушај детета (потврди, охрабри...)
  • Охрабруј питања и дечији избор увек када је могуће.
  • Унапређуј комуникацију са дететом.
  • Kористи гестове, моделовање и показивање са изговореним речима.
  • Посебно привуци пажњу визуелно, вербално или физички.
  • Обезбеди познато и сигурно окружење.
  • Обезбеди лични простор у учионици, ресурсној соби или у некој другој соби за релаксацију.
  • Смањи све што може да омета чула и непотребно скреће пажњу (бука, непријатни мириси, светло).
  • Понуди чврсту дневну структуру (рутину).
  • Избегавај изненађења. Пажљиво припреми прелазак из једне у другу посебну активност, промену распореда или било коју другу промену.
  • Сведи промене на минимум.
  • Разговарај током стресне ситуације са дететом или изведи дете из стресне ситуације.
  • Прилагоди тежину задатка.
  • Прилагоди облик питања.
  • Нагласи текст (посветли/потамни да буде уочљивији).
  • Скрати.
  • Понуди алтернативну активност.
  • Буди доследан у очекивањима.
  • Извежбај формат питања пре тестирања - кроз пробе (вежбе).
  • Обезбеди довољно времена.
  • Представи садржаје што очигледније: покажи, напиши, демонстрирај, користи фотографије, слике, дијаграме, објекте из окружења, календаре, мапе, карте, аудио и видео материјале...
  • Рашчлани упутство за рад на мале кораке.
  • Обезбеди могућност понављања и вежбања.
  • Kористи могућности вршњачког поучавања.
  • Примени учење у реалним ситуацијама.
  • Заштити дете од застрашивања и задиркивања.
  • Развијај другарски систем, пријатељске односе на сваком часу.
  • Планирај ситуације сарадње (подели улоге за групни рад) како би сви могли да учествују и ситуације у којима ће дете показати шта може и уме да уради.
  • Вежбај специфичне вештине током природних активности са вршњацима.
  • Структуирај активности са дефинисаним улогама.
  • Усмери се на социјални процес (дешавања у групи) радије него на исход или производ.
  • Посебно поучавај, пробај, тренирај, вежбај и мењај социјалне вештине у природном окружењу: преговарање, одбијање, одговарање, укључивање, стрпљење, захваљивање, давање комплимената, прихватање другачијег мишљења, прихватање туђег успеха, надокнада штете, дружење, преузимање вођства, способност да се следи туђа идеја, толерисање монотоније...
  • Помози деци да пронађу заједнички интерес.
  • Учитељ или наставник одлучује ко ће решавати проблем или водити процес решавања проблема.
  • Kонцентриши се на промену неприхватљивог понашања и игнориши га.
  • прихвата различитости;
  • посматра дете, а не његову ометеност или посебну образовну потребу;
  • верује да су сличности међу децом много важније него њихове индивидуалне разлике;
  • користи методе које су прилагођене индивидуалним потребама детета;
  • прибегава изменама које су једноставне и јефтине;
  • настоји да усклади права детета са сметњама у развоју са интересима, циљевима и могућностима њихових родитеља или старатеља;
  • осигурава одговарајуће место у просторији за дете са сметњама у развоју и ствара услове да га сва деца чују и виде;
  • одржава мирну и сврховиту атмосферу у којој ни деца ни васпитачи нису изложени превеликом стресу;
  • обезбеђује да деца са сметњама буду саставни део групе;
  • креира атмосферу прихватања у којој сва деца нуде и добијају помоћ;
  • не пореди децу;
  • флексибилан је;
  • не прати ригидно наставни план и програм и пажљиво одговара на процес учења у својој групи;
  • нуди додатну помоћ, онда када је потребна појединцу или малој групи, али је ова додатна помоћ ограничена и ненаметљива и повлачи се чим процени да више није потребна;
  • налази креативне начине да укључи сву децу у све активности;
  • користи бројна јефтина визуелна помагала као и други материјал прилагођен потребама деце;
  • проналази различите начине да процени и забележи напредак детета.
  • Индивидуални договор/уговор са одељењем.
  • Kористи визуелни сигнал, знак за почетак или крај.
  • Угради (инкорпорирај) жеље и интересовања у дневни план.
  • Охрабруј дечје изборе.
  • Поштуј њихове добре одлуке.
  • Анализирај узроке понашања из дечије перспективе.
  • Избегавај притиске типа „буди добар“ или друга апстрактна очекивања.
  • Избегавај понижавајуће мере које слабе самопоштовање, доводе до анксиозности и нису разумљиве (нпр. „Видећеш шта ће ти се десити, наставиш ли тако...“)
  • Избегавај дисциплинске мере за „непристојно“ понашање: избегавање контакта очима, причање самом себи, одузимање времена, понављање речи или фраза, неодустајање од својих интереса, незаинтересованост.
 • Инклузија, између осталог, значи пружање могућности свој деци да буду успешна.