Руководиоци актива и стручних већа

Актив - стручно веће Руководилац
Стручно веће млађих за разредну наставу Наташа Јовановић
Педагошки колегијум Лидија Влајковић
Стручни актив за развој школског програма Славица Ћуковић
Стручни актив за развојно планирање Ивана Богдановић
Школски тим за самовредновање Слободанка Марковић
Стручни тим за инклузивно образовање Гордана Поповић
Стручно веће за образовну област језик, књижевност и комуникација Снежана Корић
Стручно веће за образовну област природне науке и технологије Владимир Стојановић
Стручно веће за образовну област математике Милана Девић
Стручно веће за образовну област спорт и уметност Анита Ивовић
Стручно веће за образовну област друштвене науке Немања Боснић