Просторни и материјално–технички услови рада

За школску 2022/2023. годину, планирано је и даље сређивање ентеријера и екстеријера школе, као и набављање савремених наставних средстава која ће утицати на још квалитетнији рад у школи у оквиру непосредне и онлајн наставе, као и продуженом боравку. У току је регулисање хидрантске мреже, као и израда пројекта за целокупну реконструкцију школе. Планирано је и асфалтирање дела школског дворишта испред реконструисаног објекта намењеног раду боравка, као и реконструкција пода фискултурне сале.

Образовно-васпитну делатност школа обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање и два уређена спортска терена. Укупна површина објекта износи 4820m2.

Школа има 30 учионица и кабинета, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, библиотеку и друге наменске просторије (канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и психолога, радионицу за домара и подстаницу и др.). Материјално-техничка опремљеност школе је задовољавајућа. Број наставних средстава у већини случајева одговара потребама наставе (рачунари, показна и очигледна наставна средства).

У школској 2022/2023. години ученици старијих разрда ће пратити наставу у кабинетима, а ученици млађих разреда у својим учионицама. Сви ученици ће се служити фискултурном салом према утврђеном распореду.

Структура и ниво опремљености школског простора је следећа:

Назив просторије Ниво опремљености Укупно просторија
Није опремљено Опремљено је
Учионице млађих разреда 8 8
Кабинети српског језика 2 2
Кабинети страних јехзика 2 2
Кабинети математика 2 2
Кабинет историје и географије 1 1
Кабинет ликовне културе 1 1
Кабинет музичке културе 1 1
Кабинети техничког и технологије 2 2
Кабинет биологије 1 1
Кабинет хемије и физике 1 1
Учионица за рад дефектолога 1 1
Библиотека 1 1
Фискултурна сала 1 1
Информатички кабинет 2 2
Спортски терени 2 2
Просторија за архиву 1 1
Кухиња са трпезаријом 1 1
Наставничка зборница 1 1
Канцеларије 4 4
Просторија за дневни боравак 2 2
Учионица за предшколски програм 1 1
Укупно 38 38

Сви кабинети су опремљени рачунарима, имају беле табле, пројекторе, као и остала наставна средства потребна за квалитетно одржавање наставе.

Све учионице, кабинети и канцеларије опремљене су у складу са важећим стандардима. Даље естетско и функционално обнављање спроводиће се у континуитету.

Као приоритетан задатак, Школа ће реализовати активности предвиђене Развојним планом школе и посебну пажњу посветити прилагођавању простора за ученике којима је потребна додатна подршка.