Просторни и материјално–технички услови рада

За школску 2019/2020. годину, планирано је и даље сређивање ентеријера школе, као и набављање методичких средстава која ће утицати на још квалитетнији рад у школи и продуженом боравку.

Образовно-васпитну делатност, школа обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање и два уређена спортска терена. Укупна површина објекта износи 4820m².

Структура и ниво опремљености школског простора је следећа:

Назив просторије Ниво опремљености Укупно просторија
Није опремљено Опремљено је
Учионице млађих разреда 8 8
Кабинети старијих разреда 14 14
Библиотека 1 1
Фискултурна сала 1 1
Информатички кабинет 1 1
Спортски терени 2 2
Просторија за архиву 1 1
Кухиња са трпезаријом 1 1
Наставничка зборница 1 1
Канцеларије 4 4
Просторија за дневни боравак 1 1
Учионица за предшколски програм 1 1

Сви кабинети су опремљени рачунарима, а већина има беле табле или платна, пројекторе, као и остала наставна средства потребна за квалитетно одржавање наставе.

Све учионице, кабинети и канцеларије опремљене су у складу са важећим стандардима. Даље естетско и функционално обнављање спроводиће се у континуитету.

Безбедност ученика је на првом месту и сходно томе у Школи функционише професионално физичко-техничко обезбеђење.

Као приоритетан задатак, Школа ће реализовати активности предвиђене Развојним планом школе и посебну пажњу посветити прилагођавању простора за ученике са сметњама у развоју.