Просторни и материјално–технички услови рада

За школску 2021/2022. годину, планирано је и даље сређивање ентеријера и екстеријера школе, као и набављање наставних средстава која ће утицати на још квалитетнији рад у школи у оквиру непосредне и онлајн наставе, као и продуженом боравку. Планирана је реконструкција крова школе, као и хидрантске мреже. У току је израда пројекта за целокупну реконструкцију школе.

Образовно-васпитну делатност школа обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање и два уређена спортска терена. Укупна површина објекта износи 4820m².

Школа има 30 учионица и кабинета, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, библиотеку и друге наменске просторије (канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и психолога, радионицу за домара и подстаницу и др.). Материјално-техничка опремљеност школе је задовољавајућа. Број наставних средстава у већини случајева одговара потребама наставе (рачунари, показна и очигледна наставна средства...). У току је опремање још једног информатичког кабинета.

У школској 2021/2022. години ученици старијих разрда неће радити у кабинетској настави из епидемиолошких разлога. Користиће се кабинети информатике, техничког и технологије и сала за физичко васпитање.

Структура и ниво опремљености школског простора је следећа:

Назив просторије Ниво опремљености Укупно просторија
Није опремљено Опремљено је
Учионице млађих разреда 8 8
Кабинети српског језика 2 2
Кабинети страних јехзика 2 2
Кабинети математика 2 2
Кабинет историје и географије 1 1
Кабинет ликовне културе 1 1
Кабинет музичке културе 1 1
Кабинети техничког и технологије 2 1
Кабинет биологије 1 1
Кабинет хемије и физике 1 1
Учионица за рад дефектолога 1 1
Библиотека 1 1
Фискултурна сала 1 1
Информатички кабинет 2 1
Спортски терени 2 2
Просторија за архиву 1 1
Кухиња са трпезаријом 1 1
Наставничка зборница 1 1
Канцеларије 4 4
Просторија за дневни боравак 1 1
Учионица за предшколски програм 1 1
Укупно 36 36

Сви кабинети су опремљени рачунарима, имају беле табле, пројекторе, као и остала наставна средства потребна за квалитетно одржавање наставе.

Све учионице, кабинети и канцеларије опремљене су у складу са важећим стандардима. Даље естетско и функционално обнављање спроводиће се у континуитету.

Као приоритетан задатак, Школа ће реализовати активности предвиђене Развојним планом школе.