Јавне набавке

План јавних набавки и план набавки за 2022. годину
Измена плана јавних набавки, број 5
Измена плана јавних набавки, број 4
Измена плана јавних набавки, број 3
Измена плана јавних набавки, број 2

Број набавке Предмет јавне набавке Процењена вредност Документација
ОПЈН 12/22 Електрична енергија 1.666.666,67 динара Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
Јавни позив
Критеријуми за доделу уговора
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део - подаци о предмету набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Спецификација
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуда
Модел уговора

Број набавке Предмет јавне набавке Врста поступка Документација
ЈНМВ 05/20 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈНМВ 02/20 Физичко–техничко обезбеђење ученика, наставног и ваннаставног особља и објекта школе Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о обустави поступка
 
ЈНМВ 16/19 Организовање летњег кампа Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 
ЈНМВ 08/19 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о додели уговора
 
ЈНМВ 05/19 Организовање екскурзије за ученике VIII разреда Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о додели уговора
ЈНМВ 03/19 Физичко–техничко обезбеђење ученика, наставног и ваннаставног особља и објекта школе Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о додели уговора
 
ЈНМВ 01/18 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Додатно објашњење
...........
Одлука о додели уговора
 
ЈНМВ 02/17 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Изјава о одсуству сукоба интереса
...........
Одлука о додели уговора
 
ЈНМВ 01/17 Услуге физичко-техничког обезбеђења Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Изјава о одсуству сукоба интереса
...........
Одлука о додели уговора
 
2/16 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о додели уговора
...........
Обавештење о закљученом уговору
 
1/16 Услуга физичко-техничког обезбеђења Јавна набавка мале вредности
 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...........
Одлука о додели уговора
...........
Обавештење о закљученом уговору
 
5/15 Услуга физичко-техничког обезбеђења Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
...........
Одлука о додели уговора
 
4/15 Услуга физичко-техничког обезбеђења Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
...........
Додатно појашњење конкурсне документације
...........
Одлука о обустави поступка
 
3/15 Инвестиционо одржавање ограде око игралишта Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Предмер ограда спортског терена
...........
Одговор заинтересованом лицу
...........
Одлука о додели уговора
...........
Обавештење о закљученом уговору
2/15 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1/15 Услуга физичко-техничког обезбеђења Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
02/2014 Електрична енергија Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
01/2014 Услуге физичко-техничке заштите и обезбеђења Јавна набавка мале вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
...........
Обавештење о закљученом уговору