Распоред часова наставних и вананставних активности

У јединствени распоред часова биће унети обавезни наставни предмети, изборни предмети, додатна и допунска настава, слободне активности и секције, час одељенског старешине.

Договором Наставничког већа и Савета родитеља, изборни предмети у трећем и четвртом разреду у школској 2019/2020. год. су следећи:

Старији разреди

Слободне наставне активности

2. разред 3. разред 5-8. разред
Чувари природе Чувари природе Обавезни изборни предмети су: верска настава, грађанско васпитање, изабрани спорт, руски и немачки језик
Свакодневни живот у прошлости Свакодневни живот у прошлости
Хор и оркестар Хор и оркестар
Цртање, сликање, вајање Цртање, сликање, вајање
Језик националне мањине Језик националне мањине
Информатика је обавезан предмет за ученике 5. и 6. разреда.

Изборни предмети

4. разред 5. разред 5-8. разред
Домаћинство Домаћинство Обавезни изборни предмети су: верска настава,грађанско васпитање, изабрани спорт, руски и немачки језик
Свакодневни живот у прошлости Свакодневни живот у прошлости
Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
Језик националне мањине Језик националне мањине

Водило се рачуна да предмети буду различити како би се задовољила интересовања ученика, а и ускладило са расположивим наставним кадром.

У циљу унапређења квалитета наставе и понуђених садржаја ученици петог разреда имају могућност да бирају између два страна језика, руског и немачког језика који ће и извучавати током другог циклуса основног образовања. У петом разреду настава се реализује према новом Наставном плану и програму.

Такође, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са НР Кином омогућило је факултативно изучавање кинеског језика. На основу броја пријављених ученика Школа организује одржавање наставе кинеског језика у школској 2019/2020. години у две групе.

У циљу развоја креативности и бољих постигнућа код ученика, а и по препоруци екстерних евалуатора, посебан акценат биће стављен на рад секција, као и слободних активности ученика. Планирано је да њихова реализација већином буде кроз активности у школи, али и ван школског објекта (посете музејима, изложбама, учешће на разним манифестацијама итд). У сваком одељењу петог разреда реализоваће се слободне наставне активности.

Млађи разреди

3. разред 4. разред 1-4. разред
Народна традиција
Чувари природе
Обавезни изборни предмети у сва 4 разреда су верска настава и грађанско васпитање
У 1. и 2. разреду је уведен обавезни предмет Пројектна настава

У складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у школи се факутативно учи кинески језик у сарадњи са Институтом Конфуције из Београда.