Документа

На овој страни можете погледати и преузети документа у pdf формату.


Закони
Закон о основама система образовања и васпитања >>>
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања >>>
Закон о основном образовању и васпитању >>>
Статут
Статут Школе >>>

Пословници и правилници
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању >>>
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету >>>
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања >>>
Правилник о избору ученика генерације >>>
Правилник о раду Ученичког парламента >>>
Кодекс понашања ученика наше школе >>>
Пословник о раду Савета родитеља >>>
Пословник о раду Школског одбора >>>

Друга документа
План јавних набавки и план набавки за 2022.>>>
Основне информације за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите >>>