Menu

Документа

На овој страни можете погледати и преузети документа у pdf формату.


Закони
Закон о основама система образовања и васпитања >>>
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања >>>
Закон о основном образовању и васпитању >>>
Статут, планови, извештаји...
Статут Школе >>>
Годишњи план рада школе за 2023/2024. годину >>>
Годишњи извештај рада школе за 2022/2023. годину (docx)>>>

Пословници и правилници
Правилник о заштити података о личности >>>
Приручник о поступању установе у кризним ситуацијама >>>
Правилник о стандардима квалитета рада установе >>>
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању >>>
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету >>>
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања >>>
Правилник о избору ученика генерације >>>
Правилник о раду Ученичког парламента >>>
Кодекс понашања ученика наше школе >>>
Пословник о раду Савета родитеља >>>
Пословник о раду Школског одбора >>>
Правилник ИОП >>>
Правилник о извођењу екскурзија >>>
Правилник о обављању друтшвено-корисног рада >>>
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање >>>
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у ѕвања наставника, васпитача и стручних сарадника >>>
Смернице за употребу мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства >>>

Друга документа
План јавних набавки и план набавки за 2022.>>>
Измена плана јавних набавки, број 5>>>
Измена плана јавних набавки, број 4>>>
Измена плана јавних набавки, број 3>>>
Измена плана јавних набавки, број 2>>>
Основне информације за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите >>>